Thursday, July 02, 2009

Media Turns on GibbsHelen Thomas takes Gibbs to task. You go girl!

No comments: